جنس چراغ راهنمایی رانندگی از چیست؟

رانندگان ذکر شده مکلفند در مورد ها تصادف منجر به جرح یا این که فوت نام و نشان درست و مشخصات گواهینامهی رانندگی

توسط MOHAMADREZASITE در 14 بهمن 1400
رانندگان ذکر شده مکلفند در مورد ها تصادف منجر به جرح یا این که فوت نام و نشان درست و مشخصات گواهینامهی رانندگی و وسیلهی نقلیه خویش را فورا به مأمورین انتظامی اعلام دارند. همانطور که می دانید در کشورهای مجاور کشور‌ایران ایجاد برق هزینه بر میباشد و حتی مرزوبوم عراق برق آیتم نیاز خود را از کشور ایران وارد می نماید. علاوه بر همین حتی در صورتی که شما کل تابلوهای موجود در کتاب دین طومار را یاد بگیرید گشوده قابلیت و امکان دارد که یک سری روز آن گاه بخش اعظمی از تابلوها را فراموش کنید. یدک یا هر نوع وسیلهی نقلیهای که بوسیله وسیلهی نقلیه دیگری کشیده می‌شود باید اساسی سیمهای آهنی یا میلههای محکم به وسیلهی مهلک متصل شود به طوری که هیچ دسته خطر گسیختن نداشته و تحمل جاذبه وسیلهی نقلیه را بنماید. ارتفاع و عرض وسایل نقلیه باربری به عبارتی میباشد که بر مطابق مشخصات (کاتولوگ) تولید کننده مشخص گردیده البته گنجایش آن مطابق لحاظ سروان چابکدست فنی شهربانی تعیین میشود. مقامات صلاحیتدار میتوانند جهت محمولاتی که قابل تجزیه نبوده و بیش از گنجایش یا بزرگتر از حجم معلوم میباشد پروانه مخصوصی که حاوی مشخصات و گنجایش وسیلهی نقلیه حمل کننده و حجم توشه و مسیر و تعداد دفعات رفت و آمد یا این که مدت حمل مستمر است آزمون آئین طومار تصدیق طلایی صادر کنند. هر گاه ضمن توزین مشخص شود که بیش از گنجایش مقرر بارگیری شده توشه اضافی تخلیه میشود. لکن هر گاه تصادف صرفا سبب ساز به خسارت مالی شود به نحوی که امکان حرکت از وسیلهی نقلیه سلب نشده باشد راننده مکلف میباشد وسیلهی نقلیه را در نزدیک ترین محلی که موجب سد معبر نگردد به جهت رسیدگی و معاینه متوقف سازد مگر این که در مورد خسارات از طرف بیمه مقرراتی وضع و اعلام شده باشد که در همین رخ توقف در محل به شرط انجام مقررات بیمه از طرف رانندگان تحمیلی نخواهد بود. کدامیک جان راننده را به خطر میندازد؟ چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد اکثر در مورد آزمون آیین نامه خودرو لطفا به بازدید از وب سایت ما.
آخرین مطالب