نگاهی به فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی؛ بی رحمی در کمال خونسردی - اخبار رسمی

طبعا در این حوزه به همراهی و نظرات وکلا و حقوقدانان با شخصیت نیاز جدی احساس میشود. او هنگام مرخصی، یک کیف زنان

توسط MOHAMADREZASITE در 17 بهمن 1400
طبعا در این حوزه به همراهی و نظرات وکلا و حقوقدانان با شخصیت نیاز جدی احساس میشود. او هنگام مرخصی، یک کیف زنانه لبریز از پول پیدا می نماید و حساس وجود نیاز مالی، آن را به صاحبش برمیگرداند. وی ادامه داد: ممکن هست اساسی فیلمی مواجه شویم و احساس کنیم که ساختار یا این که محتوای فیلم اهمیت چارچوب ذهنی ما همخوانی ندارد اما همین به معنای ضعیف بودن فیلم نیست. درصورتیکه کسی در مسیر ایجاد یک فیلم بهعنوان راهنما، مشاور یا این که معلم حضور داشته باشد چه حقی نسبت به آن فیلم پیدا میکند؟ ایشان قبل از تولید فیلم «قهرمان»، در حضور دو شاهد در موسسه آموزشی بامداد در تاریخ 15/05/1398، متنی را به دستخط و امضای خود تهیه و تنظیم کرده و در آن صراحتا اظهار می نماید که ایده و طرح فیلم مستند «دو سر برد، دو سر باخت» متعلق به آقای فرهادی است. در نوشته این بیانیه آمده است: «اگر در تولید یک فیلم داستانی از مصالح متعدد یک فیلم فیلم مستند به کار گیری شده باشد، حق و دستمزد صاحب و مالک فیلم مستند به چه صورت می بایست تامین شود؟ در بخش دیگری از بیانیه انجمن مستندسازان تاکید شده است: «بنای ما در انجمن مستندسازان همین است که ضمن واکاوی جوانب همین داستان به تعاریف روشنی درباره حقوق و دستمزد مولفین و بهخصوص مستندسازان برسیم تا مبنای رسیدن به یک چارچوب حقوقی محکم شود. آقای فرهادی توقع زیادی دارا هستند و فکر میکنند فیلم می بایست در یک فضای دو قطبی قرار بگیرد تا دیده شود. این که چرا او همین جنبه واقعی محمدرضا شکری را به جهت نسخه برداری در فیلمش در لحاظ نگرفته، میتواند بستگی کامل به تصویری داشته باشد که جشنوارههای خارجی از فیلمهای خاورمیانهای انتظار دارند. چرا که دستگاه خزانه هم طبعا شبیه اصلی دستگاه زندان کار میکند. فعالیت قهرمانانه او، بازتاب لطف در رسانهها پیدا می‌نماید و باعث کمکهای مالی به او و آزادیاش از زندان میشود. فرخنده به رحیم می گوید که کیفی حاوی یک‌سری سکه طلا پیدا کرده می باشد و اهمیت فروش آن ها می تواند بدهی خویش را به بهرام بدهد. چنانچه به ما ایرانی ها، از به عبارتی ابتدای کودکی طریق صحیح توضیح واضح و اطلاع رسانی صحیح را تدریس می دادند، مسلما یک نفر در فیلم دلیر پیدا می شد تا دل به دریا بزند و دارای نگهداری سیاست های کاری، بخش اعظمی از مطالب را اصغر فرهادی پهلوان حسینی روشن سازی کند. چهار. اینجانب از به عبارتی روزهای نخست، تمام مستندات و مدارک و ورقه ها و شهود خویش را جهت رسیدگی صنفی و حرفهای به موضوع به منزل سینمای جمهوری اسلامی ایران نثار کرده و در گزارشی مکتوب، فرایند ماوقع را به مدیرعامل خانه سینما اطلاع دادهام.
آخرین مطالب