بالش بادی Chronicles

Thayer's Life of Beethoven. ↑ John Suchet. "Karl van Beethoven (1806-58) Beethoven's nephew". مشارکتکنندگان و

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

Thayer's Life of Beethoven. ↑ John Suchet. "Karl van Beethoven (1806-58) Beethoven's nephew". مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ludwig van Beethoven». جاهای دیگر خالی ماندند، زیرا احساس میشد تنها محبوبیتِ بتهوون است که دوام خواهد داشت. در حالی که بتهوون تنها ۹ سمفونی ساختهاست، اما در تاریخ موسیقی سمفونیهای بتهوون را دارای ارزشی بیش از تمام سمفونیهای هایدن و موتسارت میدانند و از بتهوون بهعنوان «پادشاه سمفونی» و از هایدن بهعنوان «پدر سمفونی» نام میبرند. سال ۲۰۲۳، در یک تحلیل جامع که از دیانای چند تار موی بتهوون انجام گرفت، نشان میدهد که کروموزومهای «Y» او با دیگر اعضای خانواده مشترک نیست و نتیجه میگیرند که وی حاصلِ یک رابطهٔ خارج از ازدواج از طرف خانوادهٔ پدری بودهاست. در سال ۲۰۲۳، تجزیه و تحلیل جامعی از چندین تار موی بتهوون و دیانای آنها انجام گرفت و با آنکه به کشفیات مهمی از جمله علت مرگ و عدم اشتراک ژنتیکی با دیگر اعضای خانواده بهدست آمد، اما علت ناشنوایی وی همچنان در هالهای از ابهام باقی ماندهاست.

آنها منبع تحقیق برای چگونگی اجرای موسیقی وی و همچنین درک او از رابطهاش با هنر هستند. نقل شدهاست که او برای نواختن پیانو از چوب نازک و درازی استفاده میکرد که یک سَرِ آن را روی جعبهٔ پیانو و سَرِ دیگر چوب را میان دندانهایش قرار میداد تا بهتر بشنود. گفته میشود بتهوون در سال ۱۷۸۷، هنگامی که فقط ۱۶ سال داشت، طی سفری کوتاه به وین، برای اولین بار با موتسارت ملاقات میکند، اما چنین بهنظر میرسد که موتسارت توجهی به وی نمیکند. بتهوون از سال ۱۸۱۵، به ناشنوایی کامل رسید و هیچگونه ارتباطی جز با دفتر یادداشت برایش امکانپذیر نبود و قدیمیترین یادداشتهای وی مربوط به سال ۱۸۱۶ است.∗ شرح زندگی بتهوون پس از ناشنوایی کامل، غمانگیز است و تا لحظهٔ مرگ، تأثیر ناگوار آن در وی وجود داشت. بسیار کسان عظمت هنری او را ستودهاند، اما مقام بتهوون والاتر از آنست که فقط پیشوای موسیقیدانان جهان شمرده شود، زیرا او دلیرترین پیشوای هنر جدید است، او بزرگترین و بهترین دوستِ کسانی است که رنج میبرند و مبارزه میکنند… ​Th is ᠎data has ​be en generated with GSA Con te nt Generator  DEMO᠎!

یک نسخهٔ ضبطِ فونوگرافی از سمفونی شماره ۵ که همراه با نمونههای گستردهای از تصاویر، صداهای رایج، زبانها و موسیقی زمین است، در سال ۱۹۷۷ با کاوشگر وویجر، به فضا فرستاده شد. نسخهٔ دستنویس اصلیِ سمفونی ۹ بتهوون، که در کتابخانهٔ دولتیِ برلین نگهداری میشود، در سال ۲۰۰۱، در حافظهٔ جهانی یونسکو ثبت شد. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۵۳-۵۴. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۵۲. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۵۹. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۰۳-۱۰۴. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۷۶-۷۷. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۶۲. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۵۵. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۰۳. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۲۶. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۸۳. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۰۰-۱۰۱. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۶۸-۶۹. ↑ لودویگ، از بتهوون، ۹۵. لودویگ، امیل (۱۳۶۸). از بتهوون. رولان، رومن (۱۳۶۸). زندگی بتهوون. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۴۲. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۳۸. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۸۴-۸۵. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۳۰. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۴۷-۴۸. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۸۵. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۴۰-۴۱.

↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۳۰-۳۱. ↑ Clive 2001, p. ↑ Kerman, Tyson & Burnham 2001, §11. ↑ Burnham & Steinberg 2000, pp. ↑ Gibbs 2000, p. ↑ ۱۲۸٫۰ ۱۲۸٫۱ ۱۲۸٫۲ GroveOnline. ↑ حسنی، تاریخ موسیقی، ۱۶۲. ↑ حسنی، تاریخ موسیقی، ۱۵۵. ↑ Cooper 2008, p. ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Cooper 2008, p. ↑ Cooper 1996, pp. ↑ Thayer 1967b, p. ↑ Thayer 1967a, p. ↑ Thayer 1967a, pp. ↑ Skowroneck 2002, p. ↑ حسنی، تاریخ موسیقی، ۱۵۵-۱۵۶. ↑ حسنی، تاریخ موسیقی، ۱۵۶-۱۵۷. ↑ حسنی، تفسیر موسیقی، ۱۵۷-۱۶۶. ↑ ل-وینک، چگونه خوب بشنویم، ۴۱۷-۴۱۸. ↑ ل-وینک، چگونه خوب بشنویم، ۴۱۷. ↑ ل-وینک، چگونه خوب بشنویم، ۴۱۵. ↑ Thorne & Collocott 1986, pp. ↑ Kolata, Gina (۲۲ مارس ۲۰۲۳). ». یورونیوز فارسی. دریافتشده در ۲۳ مارس ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۹ مارس ۲۰۲۰. ↑ Mubashar, Laiba (۲۴ مارس ۲۰۲۳). ↑ ۷۰٫۰ ۷۰٫۱ Solomon 1998, pp. ↑ ۶۶٫۰ ۶۶٫۱ ۶۶٫۲ Lockwood 2005, p. ↑ La Mara 1909, pp. La Mara (1909). Beethovens Unsterbliche Geliebte. اما با این حال بهنظر میرسد شیندلر مواردی جعلی از مطالب در خاطرات وارده کردهاست که نشان از تعصبات شخصی وی به بتهوون دارد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت فروش بالش بادی.

آخرین مطالب